1937-nin daha bir dəhşətli hekayəti: Xalq artisti necə “xalq düşməni” oldu?

Abbas Mirzə Şərifzadə (sağda - Şeyx Sənan rolunda)

1-ci epizod:

“Bismillah”, “Hacı Qara”, “Gilan qızı”, “Məhəbbət oyunu” filmlərini çəkib, beləcə, adı mədəniyyət tarixinə ilk kino rejissorumuz kimi düşüb.

1893-cü il dekabrın 12-də Şamaxının Yuxarı Qala məhəlləsində anadan olub. Atası Mirzəı Rəsul böyük şair və maaarifçi Seyid Əzim Şirvaninin açdığı yeni “Üsuli-Cədid” məktəbində dərs deyirdi və dövrünün irəligörüşlü insanlarından biri idi.

9 yaşında ailəsi Şamaxıda baş verən dəhşətli zəlzələdən sonra bir çoxları kimi Bakıya köçüb. Beləcə, onun bundan sonrakı həyatı, taleyi Bakı ilə birbaşa bağlıdır.

Əmisi Mirzə Məmməd Tağı dini tamaşalar hazırlayırmış. Günlərin bir günü belə tamaşaların (şəbeh) birində qardaşı oğluna da rol tapşırır. Həmin gündən onun teatrla tanışlığı, sənətə bağlılığı başlayır. Baxmayaraq ki, ilk rolu uğurlu alınmamışdı: tamaşanın kuliminasiya nöqtəsində, əlində qılınc olan Şümür onun üstünə yeriyən anda, qorxusundan az qalır bağrı yarılsın, qışqıraraq bir kənarda tamaşaya baxan qadınların arasındakı anasının yanına qaçır. Şəbeh pozulur, işi belə görən camaat cin atına minir, 9 yaşlı uşağa qəzəb püskürür…

O uşaq gələcəyin görkəmli teatr aktyoru, teatr və kino rejissoru, adı mədəniyyət tariximizə qızıl hərflərlə yazılan Abbas Mİrzə Şərifzadə idi…

2-ci epizod

Abbas Mirzə 1903-cü ildə gimnaziyaya daxil olduqdan sonra teatra marağı daha artır, gimnaziya şagirdlərinin hazırladığı tədbirlərə böyük bir həvəslə qoşulur.

Atası onu çinovnik, ya da ticarət işçisi görmək istəyirdi, ancaq Abbasın meyli aktyorluğa idi.

Yuxarıda da vurğuladığımız kimi, Mirzə Rəsul dövrününün  irəligörüşlü adamlarından biri idi; di gəl oğlunun aktyorluq həvəsindən bərk məyus olur. Səbəb həmin çağlarda bu sənət sahiblərinə kütlənin təhqiramiz münasibəti idi.

Ancaq Abbas Mirzəni heç nə qorxutmiur.

İlk dəfə səhnəyə 1908-ci ildə Molyerin “Zorən təbib” əsərində çıxır. Bu tamaşadakı epizodik roldan (lal qız rolu) iki il sonra “Maarif” cəmiyyəti nəzdində yaradılmış teatr kollektivinə qəbul olunur. Qısa müddət ərzində bir neçə rolda çıxış edir. Onun böyük sənətdə ən iri və uğurlu addımı isə 1911-ci ildə Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin “Ağa Məhəmməd Şah Qacar” faciəsinin baş qəhrəmanı Qacar obrazını canlandırması olur.

Azərbaycan teatrı səhnəsində ilk dəfə Hamleti də məhz Abbas Mirzə oynayıb. Cəfər Cabbarlının tərcüməsi əsasında A.A.Tuqanovun səhnələşdirdiyi bu tamaşa 1926-cı ildə Dram Teatrı səhnəsində qoyulub.

1916-cı ildə Şərifzadə “Knyaz Temir-Bulat” adlı rus filmində ilk dəfə ekrana çıxır.

Bundan sonra keçən 20 ildə onlarla tamaşada, bir neçə filmdə bir-birindən parlaq obrazlar yaradıb, eyni zamanda tamaşalar səhnələşdirib, filmlər ekranlaşdırıb.

3-cü epizod

1936-cı ildə Abbas Mirzə o vaxt mədəniyyət sahəsində verilən ən yüksək ada – Azərbaycan SSR Xalq artisti fəxri adına layiq görülür.

Bir il sonra isə “Xalq artisti” artıq “xalq düşməninə” çevrilmişdi.

Onun haqqında verilən arayışdan çıxarış: “…Əldə оlunаn məlumаtа görə, Şərifоv Аbbаs Mirzə Rəsul оğlu хаrici dövlətlərdən birinin хеyrinə cаsusluqdа ifşа edilir. Yuхаrıdа göstərilənlərə əsаsən, 68-ci mаddə ilə məsuliyyətə cəlb еdilmək üçün həbs оlunmаlıdır”.

Arayışı 1937-ci ilin dekabr ayının 3-də Azərbaycan SSR XDİK Dövlət Təhlükəsizliyi İdarəsi 3-cü şöbəsinin rəis müavini baş leytenant Borisov imzalayır.

Elə həmin gün həmin şöbənin müvəkkili, leytenant Kovrijenko görkəmli sənətkarın həbs olunması barədə qərar verir. Qərar “yuxarılarda”da  təsdiqlənir.

Beləcə, ad gününə az qalmış o, həbs olunur və Bakının Çadrovaya küçəsi, 115 ünvanda yerləşən evində axtarış aparılır. Axtarış nəticəsində bir teatr qılıncı və iki teatr tapançası müsadirə edilir!

4-cü epizod

Bəs Abbas Mirzə Şərifzadənin həbsi üçün əsas kimi göstərilən “əldə edilmiş məlumatlar” nədən ibarət idi?

“Adı artıq güllələnmiş repressiya qurbanları sırasında olan Ruhulla Axundov 1937-ci il iyulun 24-də verdiyi ifadədə guya demişdi ki, o, “Azdrama”nın müdiri Əli Kərimovu özünün xidmət etdiyi təşkilatın işinə qoşub. Əli Kərimov da öz növbəsində Abbas Mirzə Şərifovu və Mirzağa Əliyevi təşkilata cəlb edib. Əlbəttə ki, Ruhulla Axundov bu ifadələri böyük təzyiqlər, işgəncələr altında vermişdi. Soyuq, qaranlıq zirzəmilərdə dəhşətli hadisələr baş verirdi…

Yalanı ifşa edən digər fakt da odur ki, Abbas Mirzənin “cinayət işi”ndə Əli Kərimovun heç bir ifadəsi olmayıb. Ə.Kərimov 1937-ci ilin fevral ayında üç gün dalbadal dindirilərkən onun adını belə çəkməmiş, əksinqilabi millətçi təşkilata Triniç tərəfindən qoşulduğunu demişdir. Ümumiyyətlə, Ruhulla Axundovun adlarını çəkdiyi insanların heç birinin ifadəsində Abbas Mirzə barədə kəlmə belə yoxdur. Bu fakt təsdiq edir ki, “məhkumları” dindirən müstəntiqlər bir-birilərindən xəbərsiz idilər. Kim nə istəyir yazır, nəyi istəyir “sübut edirdi”. Yalnız ümumi bir məqsəd var idi: amansız cəza vermək və günahsızı güllələmək!” (İradə Əliyeva, İradə Əliyeva, “Azərbaycan” qəzeti, 30 oktyabr, 2016, səhifə 4).

5-ci epizod

Publisist Nadejda İsmayılovanın Abbas Mirzə haqqında məqaləsində onun dindirmə protokolundan parçanı oxuyuruq:

“– Хаricdə qоhumlаrınızdаn kim vаr?

– Qаrdаşım Qulаm аiləsiylə 1921-ci ildən Tеhrаndаdır.

– Bu illər ərzində əlаqəniz оlubmu?

– Yох, hеç bir əlаqə sахlаmаmışаm.

– Irаn kоnsulluğundа оlmusuzmu?

– 1932-ci ildə Kirovabadda Vəfi kоnsul оlаndа. О dеmək оlаr ki, hər ахşаm tеаtrdа оlurdu, аrtistləri qоnаq dəvət еdirdi. Оnlаrın аrаsındа mən də vаrdım.

– İfşа оlunmuş хаlq düşmənlərindən kimlərlə yахınlıq еdirdiniz?

– Hеç biriylə.

– Musаvаtçı оlmusunuz?

– Хеyr, оnlаrın mövqеyi ürəyimcə dеyildi.

– Cаvidin, Cаvаdın, Muşfiqin əksinqilаbi mеyllərini bildiyiniz hаldа, nəyə görə оnlаrın əsərlərinin təbliğini dаvаm еtdirirdiniz?

– Mən tеаtrdа işləyirdim, mənə rоl tаpşırırdılаr, mən də оnu ifа еdirdim”.

6-cı epizod

Abbas Mirzədən bir qədər öncə dövrünün başqa bir tanınmış aktyoru Ülvi Rəcəb (Ülvi Rəcəb Molla oğlu Şaşıqzadə) həbs edilmiş və cəmi 35 yaşında güllələnmişdi.

Bu repressiya dalğasının teatrı da ağuşuna alacağının işarəsi idi.

Yaradıcı dairələrdə potensial qurbanlardan biri kimi elə Abbas Mirzənin adı hallanırdı.

Həmin günlərdə o, teatrda Maqbet rolunu uğurla oynamaqdaydı, bir çoxları belə hesab edirdi ki, məhz bu parlaq çıxış Şərifzadənin də Ülvi Rəcəb taleyini yaşamasına əngəl ola bilər.

Ancaq Abbas Mirzəni məhz tamaşalardan birindən (bu artıq sonuncu tamaşa deməkdir!) çıxıb evə yenicə çatmış həbs eləmişdilər.

7-ci epiozd

Abbas Mirzə Şərifzadə birinci dəfə 1937-ci ilin dekabr ayının 9-da dindirilir. Bundan sonra isə o, dəfələrlə sorğu-suala çəkilir.

İkinci dindirmədə “Sovet hökuməti və Kommunist Partiyasının tərəfdarı” olduğunu bəyan edir.

1938-ci ilin yanvarın 8-dək Şərifzadə bütün dindirmələrdə haqqında irəli sürülən ittihamları rədd edir.

Həmin ilin fevralında ona  yeni ittiham irəli sürülür: bu dəfə əksinqilabi burjua-millətçi təşkilatın üzvü olmaqda günahlandırılır!

İki ay sonra – 1938-ci ilin 28 aprelində  – o, özünə qarşı casusluq ittihamını qəbul, heç ayyarım keçməmiş, iyunun 11-də isə rədd edir.

İ.Əliyevanın məqaləsindən: “Nəhayət, Abbas Mirzənin üzünə duranlar da tapılır. Müttəhimlərdən biri – qəzet köşkünün satıcısı, İran təəbəsi Əli Həsən Abbas oğlu öz ifadələrində müxtəlif “dəlil”lərlə Abbas Mirzənin İran konsulluğu ilə sıx əlaqələrinin olduğunu “sübut” edir və hətta onu da casusluğa cəlb etdiyini söyləyir“.

N.İsmayılovanın məqaləsindən:  ” – Qаrşınızdа оturаn vətəndаşı tаnıyırsınızmı?

Bu suаl Əlihəsən Аbbаs оğlu аdlı bir аdаmа vеrilib.

– Qarşımda oturanı, Azərbaycan Dövlət Dram Tеаtrının kеçmiş аrtisti Şərifzаdəni mən 1928-ci ildən tаnıyırаm. О mənimlə tеz-tеz söhbət еdərdi və bu dаnışıqlаrdа əksinqilаbi bахışlаrını аçıq-аydın bildirirdi. Biz mənim sаtıcı işlədiyim qəzеt köşkünün qаrşısındа söhbətləşirdik. 1936-cı ildə Şərifzаdə mənə bildirdi ki, Irаn kоnsulu оndаn Ruhullа Ахundоvun rеdаksiyаsıylа çıхmış türk lüğətini istəyib. Şərifzadə mənə tаpşırdı ki, həmin lüğəti tаpıb kоnsulа şəхsən təqdim еdim. Tаpşırığı yеrinə yеtirdim və lаzımıncа mükаfаtlаndırıldım.

Şərifzаdəyə:

– Bu ifаdəni təsdiq еdirsiz?

– Хеyr. Təsdiq еləmirəm.

Həsən Ərşаdinin (digər şahid – E.A.) dindirilmə prоtоkоlundаn:

– А.M.Şərifzаdə hаqqındа istintаqа nə bildirmək istəyirsiniz?

– Аrtist Şərifzаdənin İrаn impеriyаsınа məхsus “Təminаt” аdlı gizli хəfiyyəsinin аgеntlərindən biri Qulаm Bаğırzаdəylə əlаqəsi vаrdı. Аrtistin qоhumu, dаhа dоğrusu, qаrdаşı qızı оnun еvində qаlır. Bundаn bаşqа, Şərifzаdə vitsе-kоnsul Vəfi ilə də münаsibət yаrаdıb və Irаn kоnsulluğu vаsitəsilə öz qаrdаşıylа əlаqə sахlаyır.

Şərifzаdəyə:

– İfаdəni təsdiq еdirsiniz?

– Mən bütün bunlаrı rədd еdirəm”.

Beləliklə: 1938-ci il oktyabrın 30-da saxta casusluq ittihamı ilə Abbas Mirzə Şərifzadənin güllələnməsinə qərar verilir. Əlbəttə, əmlakı müsadirə olunmaqla!

Maraqlıdır, görəsən, həbs edilərkən evindən bir teatr qılıncı və iki teatr tapançası götürülən görkəmli aktyorun müsadirə edilməli başqa nəyi qalmışdı ki?!

8-ci epizod

N.İsmayılovanın məqaləsində maraqlı bir detal da var.

Söhbət Abbas Mirzə Şərifzadənin güllələnməsininin səbəbi kimi göstərilən “casusluq” itthamının şahidi Həsən Ərşadinin SSRİ Prоkurоrluğundа dindirilmə prоtоkоlundаkı çıxarışdan gedir:

” – Siz öz “Mеmuаr”ınızdа Аzərbаycаn Rеspublikаsının bir sırа məsul işçisini cаsus kimi qələmə vеrmisiz. Оnlаrа qаrşı şаhidlik еtmisiz.

– Həmin аdаmlаrın аdını оnа görə çəkmişəm ki……

– Siz Ruhullа Ахundоv, Bünyаdzаdə, Аğаyеv, Şərifzаdə hаqqındа düşmən tərəfə kеçmiş аdаmlаr kimi söz аçmısız.

– Bu, uydurmа idi. Mənə yаlnız о məlum idi ki, həmin аdаmlаr хidməti vəzifələrinə görə kоnsulluğun işçiləriylə görüşmüşdülər.

– Siz dеmisiz ki, İrаn kəşfiyyаtçısısınız.

– Yаlаn dеmişəm”.

Dəhşətin miqyasını təsəvvür edirsinizmi: şərəf, ləyaqət yoxsulu olan bu cür adamların əli ilə yüzlərlə, minlərlə insan günahsız yerə öldürülüb, sürgünlərdə çürüdülüb, ailələri min bir məhrumiyyət yaşayıb, ya “xalq düşmənlərinin” yaxınları olmaqla damğalanıblar, əzab içində yaşamağa məhkum olublar, ya da özləri də repressiya qurbanına çevriliblər!

Sözün bitdiyi yerdir…

9-cu epizod

Abbas Mirzə haqqında ölüm hökmü verildikdən xeyli sonra,  1938-ci il noyabrın noyabr ayının 16-da güllələnir.

Halbuki həmin vaxt güllələnmə qərarları bir qayda olaraq dərhal yerinə yetirilirdi.

Bəs Şərifzadənin hökm çıxarıldıqdan hardasa 17 gün güllələnməsinin səbəbi nə idi?

Ehtimal ondan ibarətdir ki, Abbas Mirzədən istintaqa lazım olan ifadələr verəcəyi təqdirdə güllələnməyəcəyini vəd ediblər.

O isə sonadək yalan danışmamağı üstün tutub…

Böyük sənətkarın parlaq həyatı haqqında yazıya bundan yaxşı sonluq tapmaq mümkün deyil.

Elnur Astanbəyli

Əvvəlki məqaləOCCRP Rövnəq Abdullayevin oğlunun ‘1 milyonluq daha bir saatı’ndan yazır
Növbəti məqalədəSiyasi məhbusların işinə çıxan vəkilə qarşı intizam icraatına başlanılıb